Права и обавезе потрошача

Обавештење о правима и потребама потрошача

Продавац је дужан да потрошача (купца) упозна са основним обележјима робе (производа) коју купује, о цени, начину плаћања, начину и року испоруке и начину извршења других уговорних обавеза, о постојању и условима постпродајних услуга и гаранцијама, о постојању законске одговорности Продавца због несаобразности робе уговору, о начину изјављивања рекламације, а нарочито о месту пријема и начину поступања по њима, као и условима који се односе на остваривање права потрошача по основу саобразности. Ако испоручена роба није саобразна уговору, Потрошач након што обавести Продавца о несаобразности, има право да захтева од Продавца да отклони несаобразности заменом, односно да захтева одговарајуће умањење цене или да раскине уговор у погледу те робе. Ако отклањање несаобразности није могуће, Потрошач има право да захтева одговарајуће умањење цене или раскид уговора ако.

Потрошач може да изјави рекламацију ради остваривања својих права из услед несаобразности робе уговору и права по основу гаранције, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака, на начин који су описане у обавештењу о начину и месту примања рекламације. Продавац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори Потрошачу на изјављену рекламацију. Одговор Продавца на рекламацију мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, изјашњење о захтеву потрошача и конкретан предлог и рок за решавање рекламације. Рок не може да буде дужи од 30 дана, од дана подношења рекламације.

Продавац је дужан да поступи у складу са одлуком, предлогом и роком за решавање рекламације, уколико је добио претходну сагласност потрошача. С тога ће потрошача своју сагласност дати у најкраћем могућем року од момента пријема одговора Продавца на рекламацију, како би Продавац могао да реши рекламацију у горе споменутом законском року. Неблаговремено давање сагласноти потрошача сматраће се једним од објективнимх разлога због којих Продавац није у могуцности да удовољи захтеву потрошача у законском року.

Уколико продавац из објективних разлога није у могуцности да удовољи захтеву потрошача у року који је договорен, дужан је да о продужавању рока за решавање рекламације обавести потрошача и наведе рок у коме ће је решити, као и да добије његову сагласност, коју ће Потрошач дати у најкраћем могућем року. Продужавање рока за решавање рекламација могуће је само једном.

Саобразност се даје искључиво на исправност робе а не на њену функционалност јер се подразумева да је Потрошач упознат са техничким карактеристикама производа, па се саобразност односи на чињеницу да ће изабрани производ задовољити захтеве потрошача у оквиру декларисаних техницких могуцности прописаних од стране произвођача. Од потрошача се очекује да купљени производ не излаже штетним дејствима (дувански дим, екстремно прашњаве просторије, екстремно хладне или екстремно топле просторије и сл.). Све евентуалне неправилности проузроковане оваквим третманом робе ће се отклањати искључиво на терет потрошача.
Право на саобразност није могуће остварити уколико је до оштећења или квара робе дошло услед транспорта након испоруке, услед више силе (поплава, земљотрес, пожар и сл.), услед неправилног коришћења, услед непридржавања произвођачког упутства и препорука о употреби производа, услед било каквог механичког оштећења производа које је настало кривицом потрошача или трећег лица за које Продавац не одговара, уколико је производ враћен без фискалног рачуна или другог доказа да је купљен код Продавца. Потрошач је дужан да приликом преузимања купљеног производа установи комплетност и физичку неоштећеност производа које преузима. Накнадне рекламације које се односе на комплетност и физичку неоштећеност неће бити прихваћене.

Све додатне информације Потрошач може добити позивајући телефон +381 64 5263794 сваког радног дана од 09h до 18h или слањем поруке на е-маил: info@koradzija.rs